تصاویر برتر

Generic placeholder thumbnail

سلامتي

Generic placeholder thumbnail

مومن,منافق,نياز,شکر,طغيان

Generic placeholder thumbnail

نيت,قوي,بدن,ضعف,ناتواني

Generic placeholder thumbnail

نيت,هدف

لیست عکس نوشته ها

ردیف عنوان عکس نوشته موضوع نویسنده تصویر
4501 گفتار,صحبت,نيک,سخن,روزي,ثروت,خانواده,بهشت
4502 گفتار,کردار,رفتار,زشت,شخصيت
4503 گله,شکايت,شکوه,کينه,نفرت,ادب
4504 گمان,نيک,خدا,اميد,مردم,ترس
4505 گمان,نيک,سخن
4506 گمان,بينش
4507 گمان
4508 گمراهي,ظاهر,باطن
4509 گمراهي
4510 گمشده,جستجو
4511 گمنامي,نهان,ظاهر,باطن,مردم
4512 گناه
4513 گناه
4514 گناه
4515 گناه
4516 گناه
4517 گناه
4518 گناه,عيد
4519 گناه,عيد
4520 گناه,آخرت,مرگ,ياد